Host only with the best web hosting provider. Get quality hosting from hostmonster web host.

Статут 2012 р.

Друк
Дата публікації Перегляди: 1294

 

«ЗАРЕЄСТРОВАНО»

Головним Управлінням юстиції

у Рівненській області

Наказ № __ 

від «___» ___________ 2012 року

Свідоцтво № ___________

Начальник управління

_______________ С.І.Данилюк

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

     Загальними зборами

     ГО «Громадянський поступ»

     Протокол № 1

     від 07 лютого 2012 року

    

    Голова зборів

    _______________ І.М.Пюрко

 

 

 

 

  

СТАТУТ

Громадської організації «Громадянський поступ»

 

 

 

 

 

Рівне-2012 рік

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація "Громадянський поступ" (надалі - Організація) є місцевою громадською організацією, створеною для захисту законних економічних, соціальних прав та інших законних інтересів її членів, згідно з Загальною декларацією прав людини, Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Законом України "Про об'єднання громадян", іншими нормами законодавства України.

1.2. Організація створена на підставі рішення загальних зборів, що відбулися у місті Рівне 07 лютого 2012 року, що засвідчено Протоколом Загальних зборів №1.

1.3. Організація діє на принципах демократичності, рівноправності членів, законності та самофінансування, самоуправління, гласності у відповідності з чинним законодавством.

Організація не має підпорядкування і є повністю самостійною у реалізації своїх завдань. Організація не несе відповідальності за зобов'язання держави та своїх членів, члени Організації не відповідають за зобов'язання Організації своїм майном.

1.4. Організація є відкритою для вступу та співпраці українським та іноземним громадянам, які поділяють мету створення, ідеї та статутні завдання, і співпрацює з українськими й іноземними державними органами, організаціями та іншими структурами відповідно до чинного законодавства.

1.5. Організація є неприбутковою громадською організацією, метою створення і статутної діяльності якої не є здійснення підприємницької діяльності та одержання прибутку.

1.6. Повне найменування українською мовою: Громадська організація «Громадянський поступ».

Скорочене найменування українською мовою: ГО «Громадянський поступ».

1.7. Організація відповідно до статутних завдань є громадською організацією місцевого значення і поширює свою діяльність на територію Рівненської області.

1.8. Організація є юридичною особою і набуває цього статусу з моменту державної реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

1.9. Організація може мати поточні та інші рахунки в банківських установах, штампи, круглу печатку зі своїм найменуванням. Символіка Організації затверджується і реєструється у встановленому законом порядку.

1.10. Місцезнаходження (адреса) Організації: 33000, м. Рівне, вул. Київська, 36, офіс 817.

 

2. МЕТА ТА ПРОГРАМНІ ЗАСАДИ

 2.1. Метою створення Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, екологічних, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів організації, охорона здоров’я і пропагування здорового способу життя,  представництво інтересів членів у державних установах та перед підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, в тому числі перед іншими об’єднаннями громадян.

2.2. Організація вважає абсолютними принципи свободи та рівності прав громадян, верховенства закону в державі, взаємної соціальної відповідальності всіх громадян України, визнання та захисту їх прав і свобод.

2.3. Організація створюється у зв’язку із необхідністю активізації діяльності населення для створення сильного громадянського суспільства:

- сприяння процвітанню держави, добробуту її громадян, становлення і розвитку ефективності економіки;

- сприяння становленню принципів верховенства права, захисту прав людини, всебічному розвитку громадянської правосвідомості;

- сприяння позитивним перетворенням у нашому суспільстві, пропаганда прогресивних ідей та світогляду.

 

3. СТАТУТНІ ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основними завданнями Організації є:

- залучення членів до участі в зборах, засіданнях, зустрічах, мітингах та інших заходах, спрямованих на формування у мешканців Рівненщини чіткої громадянської позиції, патріотичного виховання щодо розбудови демократичного, правового та економічно сильного суспільства.   

- представництво інтересів членів перед державними органами, перед підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, в тому числі перед іншими об’єднаннями громадян.

- забезпечення оперативного й ефективного судового захисту порушених прав членів Організації;

- захист прав членів - членів Організації, порушених унаслідок рішень, дій або бездіяльності державних органів чи їх посадових осіб;

- звернення до органів та посадових осіб місцевого самоврядування, органів державної влади, їх посадових осіб, правоохоронних органів, Президента України, які у випадках та в порядку, встановлених Конституцією та законами України, мають право скасовувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з пропозиціями про скасування або зупинення дії нормативних актів, що порушують права членів.

3.2. Для вирішення і реалізації своїх статутних завдань Організація:

- представляє і захищає права та інтереси Організації, її членів у державних органах, установах, підприємствах, інших організаціях, судових органах,

- здійснює організацію, оголошення і проведення зустрічей з представниками державних органів, мітингів, зборів;

- виступає учасником цивільно-правових відносин, вчиняє будь-які правочини, набуває і здійснює право власності на майно;

- відряджає для проведення переговорів, участі в будь-яких інших заходах членів Організації, інших осіб за дорученням Організації;

- бере участь у діяльності інших об’єднань громадян;

- засновує засоби масової інформації, здійснює іншу видавничу діяльність;

- висуває кандидатів до місцевих та центральних органів державної влади;

- сприяє створенню системи соціального і правового захисту членів Організації;

- бере участь у громадській діяльності, налагодженні зв'язків з державними органами влади і подібними організаціями, може об'єднуватися з ними в асоціації, об'єднання;

- створює колективи для розробки і реалізації проектів, програм відповідно до статутних завдань, залучає до співпраці спеціалістів, фахівців, науковців на договірних або добровільних засадах;

- приймає участь в інших суспільних, економічних, господарських видах діяльності, які відповідають вимогам чинного законодавства.  

 

4. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. У сфері міжнародної діяльності Організація має право:

- брати участь у міжнародних організаціях тощо;

- укладати договори, контракти, здійснювати обмін делегаціями і в межах України, і за кордоном;

- проводити спеціальні семінари, заняття, школи підвищення кваліфікації із закордонними партнерами;

- організовувати та проводити міжнародні конференції, форуми, виставки та інші заходи;

- звертатись у міжнародні судові органи.

3.2. Організація має право вступати до міжнародних громадських (неурядових) організацій, міжнародних спілок, підтримувати прямі міжнародні контакти та стосунки, укладати відповідні договори та брати участь у втіленні заходів, що не суперечать меті діяльності Організації та міжнародним зобов'язанням України.

 

5. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИБУТТЯ З НЬОГО

5.1. Членами Організації можуть бути фізичні особи, котрі досягли 18 років, поділяють мету Організації, визнають положення цього Статуту та інших регламентуючих документів Організації, сплачують членські внески та беруть особисту участь в роботі Організації.

5.2. В Організації існує лише індивідуальне членство.

5.3. Усі члени Організації мають право:

- брати участь в роботі органів Організації;

- одержувати інформацію про діяльність Організації, заходи, що проводяться, перспективні плани щодо діяльності тощо;

- одержувати інформаційну, правову, методичну, матеріальну та іншу допомогу Організації в межах її організаційних, фінансових можливостей;

- з мотивованих причин ознайомлюватися зі станом справ, бухгалтерською звітністю;

- вносити пропозиції щодо перспективної і поточної діяльності;

- бути обраним до ревізійних органів;

- брати участь у голосуванні під час ухвалення рішень Загальними Зборами Організації;

- припинити членство в Організації.

5.4. Усі члени Організації зобов'язані:

- дотримуватися і добросовісно виконувати положення цього Статуту, Регламентів Організації, рішень керівних органів;

- безпосередньо брати активну участь у діяльності Організації, всебічно сприяти виконанню статутних завдань;

- сплачувати членські внески згідно з «Регламентом про членські внески».

5.5. Прийняття нових членів в Організацію проводиться на засіданнях Ради Організації. Всі засідання, на яких здійснюється прийом нових членів Організації, є відкритими.

Для вступу в Організацію претендент має подати не пізніше ніж за 20 днів до засідання, на якому буде здійснюватись прийом у члени Організації, такі документи (в письмовому та електронному вигляді): заяву на ім'я Голови Організації; анкету за встановленою формою; рекомендації трьох членів Організації; три фотографії 3x4.

5.6. Припинення членства в Організації відбувається:

- за власним бажанням;

- за рішенням Загальних Зборів.

5.6.1. Членство може бути припинено за власним бажанням за заявою, поданою на ім’я Голови Організації.

5.6.2. Питання про припинення членства може порушувати Голова Організації, член Ради Організації, Голова Ревізійної комісії або група з трьох членів Організації.

Ініціатива має бути оформлена відповідними заявами на ім'я Голови Організації із наведенням мотивів і має бути подана не пізніше ніж за 7 днів до проведення відповідного засідання.

Особа, щодо якої здійснюється ініціатива про припинення її членства в Організації, має бути ознайомлена з відповідними клопотаннями не пізніше ніж за 5 днів до проведення відповідного засідання.

 

6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

6.1. Організація володіє на правах власності грошовими засобами та іншим майном, необхідним для реалізації його статутних завдань. Організація використовує належне їй майно на свій розсуд, відповідно до цього статуту.

6.2. Джерелами формування майна та коштів Організації є:

- вступні та членські внески;

- добровільні пожертви, благочинні та спонсорські внески громадян, підприємств, установ, організацій, в тому числі іноземних;

- інші надходження, що не заборонені чинним законодавством України.

6.3. Організація самостійно визначає порядок формування фондів, напрями використання грошових надходжень. Право власності на майно Організації реалізує вищий орган - Загальні збори. Деякі функції у сфері господарського управління майном Організації можуть покладатися на інші керівні органи Організації відповідно до цього Статуту.

6.4. Організація має право вчиняти щодо свого майна дії, що не суперечать Закону. Організація має право передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

6.5. Порядок сплати вступних та членських внесків визнає «Регламент про членські внески».

6.6. Кошти та майно Організації не можуть вільно перерозподілятися між його членами, а використовуються для досягнення мети і розв'язання завдань, передбачених цим Статутом.

 

7. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ, ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

7.1. Керівними органами Організації є:

- Загальні Збори Організації;

- Рада Організації;

- Голова Організації, Заступник Голови Організації.

7.2. Загальні Збори є вищим органом Організації. У роботі загальних зборів беруть участь усі члени Організації. Передача права участі у зборах третій особі (представникові) не допускається.

7.3. До виключних повноважень Загальних Зборів належать питання:

- затвердження статуту Організації та змін до нього;

- обрання керівних органів Організації: Ради Організації, Голови та Заступника Голови Організації, Ревізійної комісії Організації;

- затвердження підсумкових річних звітів керівних органів Організації;

- затвердження Регламентів та інших внутрішніх документів Організації і внесення до них змін;

- припинення та ліквідація Організації.

Рішення про внесення змін до статуту Організації та про ліквідацію Організації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх на зборах.

7.4. До повноважень Загальних Зборів, які можуть бути делеговані Раді Організації, належать питання:

- створення постійних комісій Організації та затвердження їх персонального складу;

- створення тимчасових комісій Організації та затвердження їх персонального складу;

- створення виконавчих структур Організації;

- затвердження фінансово-господарських планів Організації.

7.5. Збори як вищий орган вправі вирішити будь-яке питання, що стосується діяльності Організації.

7.6. Засідання Загальних Зборів Організації проводяться не рідше одного разу на півроку. Про місце і час проведення, порядок денний Загальних Зборів всі члени Організації мають бути повідомлені не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних Зборів. За організацію та формування порядку денного Загальних Зборів несе відповідальність Голова Організації. Члени Організації мають право не пізніше ніж за 10 днів до проведення Загальних Зборів внести пропозиції до порядку денного Загальних Зборів, повідомивши про це Голову Організації у письмовому вигляді.

Засідання Загальних Зборів Організації вважаються чинними за умови присутності 2/3 спискового складу членів Організації. Рішення на Загальних Зборах приймаються простою більшістю від числа присутніх членів Організації.

7.7. Рішення Загальних зборів обов'язкові до виконання усіма членами, посадовими особами та іншими працівниками Організації. Рішення набувають чинності з моменту їх схвалення.

7.8. Рада Організації обирається Загальними Зборами і здійснює керівництво в період між Загальними Зборами та є підзвітною Загальним Зборам. Рада формується з членів Організації в особі Голови, Заступника Голови Організації, і, як правило, до її складу входять Голови постійних комісій Організації, інші члени Організації, обрані Загальними Зборами.

До Ради Організації, виконавчих та інших керівних структур не мають права входити Голова та члени Ревізійної комісії.

7.9. До повноважень Ради Організації належать питання:

- загальне керівництво Організацією в період між засіданнями Загальних Зборів;

- розпорядженням майном Організації в межах, визначених Загальними Зборами;

- організаційне та фінансове забезпечення діяльності постійних і тимчасових комісій Організації та виконавчих структур Організації;

- представлення інтересів Організації у взаємовідносинах з органами законодавчої влади, державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, судами, ЗМІ, іншими громадськими організаціями, партіями, міжнародними організаціями та іншими юридичними і фізичними особами.

7.10. За умови делегування повноважень Загальними Зборами, що оформляється відповідним рішенням Загальних Зборів, прийнятим 2/3 присутніх на такому засіданні дійсних членів Організації, по кожному з пунктів окремо до повноважень Ради Організації належать питання, передбачені п. 7.4. цього Статуту. Рішення з цих питань підлягають наступному обов'язковому затвердженню Загальними зборами.

7.11. Засідання Ради Організації проводиться раз на квартал. Про місце і час проведення, порядок денний засідань Ради всі члени Організації мають бути повідомлені не пізніше ніж за 5 днів до дня проведення засідання Ради. Члени Ради мають право не пізніше ніж за 3 дні до проведення засідань Ради внести пропозиції до порядку денного засідань Ради, повідомивши про це Заступника Голови Організації у письмовому вигляді.

Засідання Ради Організації вважається чинним за умови присутності на засіданні не менше 2/3 членів Ради, обов'язково - Голова Організації, Заступник Голови Організації. Рішення на засіданнях Ради Організації приймаються простою більшістю від числа присутніх членів Ради, за винятком тих процедур, які передбачені іншими регламентуючими документами Організації.

7.12. Голова та Заступник Голови Організації здійснюють поточне керівництво організацією в період між засіданнями Ради і є підзвітними Раді та Загальним Зборам Організації. Повноваження Голови та Заступника Голови Організації визначаються рішенням Ради Організації, їх обирають на Загальних Зборах Організації, як правило, терміном на 1 рік. У виключній компетенції Голови Організації та Заступника Голови Організації є формування і здійснення загального керівництва виконавчими структурами Організації відповідно до затверджених Загальними Зборами чи Радою фінансово-господарських планів.

7.13. Голова Організації організовує роботу щодо збору членських внесків відповідно до «Регламенту про членські внески» Організації. Голова та Заступник Голови Організації спільно формують фінансово-господарські плани Організації та здійснює контроль за їх виконанням.

7.14. Ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю всіх керівних органів структурних одиниць, посадових осіб та виконавчих структур Організації. Ревізійна комісія формується Загальними Зборами із членів Організації, вказується її кількість і вона є підзвітною Загальним Зборам. Голова та члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданні Ради Організації, постійних та тимчасових комісій без попередження про це заздалегідь.

7.15. Основною організаційною формою роботи всіх членів Організації є робота в постійних комісіях. Постійні комісії Організації формуються Загальними Зборами чи Радою Організації з членів Організації. Кожен з членів Організації може бути в складі не більш ніж двох постійних комісій. Комісія власним рішенням обирає Голову та Заступника Голови комісії, яких у подальшому затверджують Загальні Збори Організації. Головою та Заступником Голови постійної комісії може бути виключно дійсний член Організації.

7.16. Тимчасові комісії Організації формуються Загальними Зборами чи Радою з членів Організації та запрошених зі сторони спеціалістів. Програмні напрямки, організаційну форму, концепцію, повноваження та термін діяльності постійних та тимчасових комісій визначають Загальні Збори чи Рада Організації.

7.17. Загальним правилом Організації є ведення протоколів чинних засідань усіх керівних органів та структурних одиниць Організації. Протоколи таких засідань є доступними до ознайомлення кожним членом Організації.

 

8. ОБЛІК. КОНТРОЛЬ

8.1. Організація веде оперативний, статистичний та бухгалтерський облік діяльності, реєструється в органах державної податкової адміністрації як неприбуткова організація і подає звітність у встановленому законодавством порядку.

Обсяг, форми, порядок ведення і подання звітності встановлюється чинним законодавством України.

Державний контроль здійснюється державними органами в межах їх повноважень, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.2. Ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю всіх керівних органів структурних одиниць, посадових осіб та виконавчих структур Організації.

8.3. До компетенції Ревізійної комісії Організації належать питання:

- контролю за фінансово-господарською діяльністю керівних та виконавчих структур Організації.

- тлумачення Статуту та інших документів Організації;

- вирішення внутрішньо-організаційних правових та етичних спорів, що можуть виникнути між членами Організації чи іншими структурами Організації.

8.4. Для здійснення покладених на неї повноважень ревізійна комісія має право:

- отримувати будь-яку інформацію про діяльність Організації, зокрема отримувати копії договорів, угод, контрактів, укладених від імені Організації, наказів та розпоряджень, прийнятих виконавчим органом;

- у письмовій формі вимагати від Голови Організації та інших посадових осіб письмових та усних пояснень щодо їх службової діяльності;

- призначати аудиторські перевірки та розглядати їх результати.

8.5. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідності, але не рідше від одного разу на квартал. Організацію роботи Ревізійної комісії забезпечує Голова Ревізійної комісії і несе відповідальність за її діяльність.

Засідання Ревізійної комісії вважають чинним за умови присутності на засіданні не менше ніж 2/3 членів комісії. Всі рішення Ревізійної комісії ухвалюють простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів комісії.

8.6. Результати перевірки оформляються висновком. Висновки ревізійної комісії підписують всі члени комісії. Член комісії, який не згідний з висновком, вправі письмово викласти свою окрему думку, але зобов'язаний підписати висновок.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним Зборам найближчого скликання.

Ревізійна Комісія зобов’язана вимагати скликання позачергових Зборів у випадках можливого виникнення або наявності обставин, що загрожують інтересам Організації.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Припинення діяльності Організації відбувається шляхом ліквідації чи реорганізації на підставі рішення Загальних Зборів Організації або суду.

9.2. При реорганізації Організації права та обов’язки передаються правонаступнику.

9.3. При ліквідації Організації створюється ліквідаційна комісія, до якої переходять усі права щодо діяльності організації.

9.4. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету,  якщо інше  не передбачено  законом,  що регулює діяльність   відповідної неприбуткової організації.

 

10. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

  10.1. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО Статуту вносяться і затверджуються рішенням Загальних Зборів і підлягають державній реєстрації у порядку і терміни, встановлені чинним законодавством України.

 

Joomla 2.5