Host only with the best web hosting provider. Get quality hosting from hostmonster web host.

Олег Раджабов

Друк
Дата публікації Перегляди: 753

 

Олег Раджабов: "Закон є Закон і його треба виконувати"

 

Закон — це один із видів відомих нам правил. Одна з  ознак закону — його вища юридична сила, він «сильніший», аніж інші правила, інші правові акти. Важливо й те, що закон установлює правила, обов'язкові для всіх, хто перебуває на території держави, яка його прийняла. Якщо ж особа порушує закон, її чекає притягнення до юридичної відповідальності. 

 Олег Раджабов (заступник голови громадської 

організації "Громадянський поступ (економіко-правові питання)

 

Юридична відповідальність - різновид соціальної відповідальності, який закріплений у законодавстві і забезпечуваний державою юридичний обов'язок правопорушника пізнати примусового позбавлення певних цінностей, що йому належать. Іншими словами, це застосування до винної особи примусових заходів за вчинене правопорушення.

Одним із Законів, що забезпечує громадянам України можливість для участі в управлінні державними справами,  вплив на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування,  відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення є Закон України "Про звернення громадян".

Звернення громадян - це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Пропозиція (зауваження) - це звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства. Заява (клопотання) - це звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Скарга - це звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, посадових осіб.

Звернення, в якому не викладено зміст питання, або суть його є незрозумілою, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніше ніж через десять днів від дня його надходження.

Пропозиції, заяви, скарги з питань, вирішення яких не входить до повноважень даного органу, непізніше як у п’ятиденнийтермін надсилаються за належністю, про що обов'язково повідомляється заявник.

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії, чи рішення яких оскаржуються.

Особисту відповідальність за організацію прийому і розгляду заяв і скарг громадян у державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях несуть їх керівники.

Громадянин при розгляді заяви та скарги має право:

- особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, брати участь у перевірці поданої скарги та заяви, знайомитися з матеріалами перевірки;

- бути присутнім при розгляді заяви чи скарги, користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

- одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

- висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень (стаття 18 Закону України „Про звернення громадян").

Для вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян Законом України „Про звернення громадян" встановлені такі терміни:

- не більше одного місяця такі, що потребують додаткового вивчення і перевірок;

- в інших випадках - невідкладно, не пізніше 15 днів від дня їх отримання державним, громадським органом, підприємством, установою, організацією, які зобов'язані вирішити питання по суті;

- у випадках, коли для вирішення заяви або скарги необхідно провести спеціальну перевірку, витребувати додаткові матеріали або вжити інших заходів, терміни вирішення заяви або скарги можуть бути в порядку винятку продовжені керівником або заступником керівника відповідного органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні не може перевищувати сорока п’яти днів.

Органи державної влади і місцевого самоврядування, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, підприємства, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані:

- об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви та скарги та на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

- відміняти або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

- забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень та письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;

- у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою, роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення та не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам.

Законом України "Про звернення громадян" забороняється переслідувати громадян і членів їх сімей за подання звернень з критикою в діяльності та прийнятті рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, підприємств, посадових осіб.

Відповідальність за порушення законодавствапро звернення громадян

В першу чергу, така відповідальність передбачена ст. 24 Закону України «Про звернення громадян», а саме: особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

Якщо особі не надають відповідь на її звернення (заяву, скаргу, пропозицію), така особа, згідно діючого Законодавства України, має право звернутись зі скаргою до прокуратури та вимагати притягнути винних в цьому осіб до відповідальності та зобов’язати надати відповідь.

У відповідності до ст. 29 Закону України «Про звернення громадян» нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснює прокуратура.

Відповідно до ст. 254 Кодексу про адміністративні правопорушення про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол. Відповідно до п. 2 ст. 255 Кодексу про адміністративні правопорушення, особою, яка має право складати протокол про адміністративне правопорушення за ознаками, визначеними у ст. 212-3 - є прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури.

 

Joomla 2.5